Mobile menu

•    دستگاه ها و تجهیزات  :


این شرکت دارای هفت دستگاه چاپ ساکورایی می باشد که شش دستگاه در سایزهای   70×51 ،  80 × 61 ، 71 × 100 کار چاپ را انجام می دهند و یک دستگاه جهت چاپ ورنی مورد استفاده قرار می گیرد .

 

 

 

در واحد طراحی این شرکت جهت سرویس دهی بهتر به مشتریان از بدو تاسیس دستگاه چاپ لیتوگرافی تهیه شده است .