Mobile menu

 

 

 

•    واحد کنترل کیفیت :   

در مجموعه خطوط تولید شرکت گلفام واحد کنترل کیفی استقرار دارد و تمامی کاغذها در پروسه تولید و پس از تولید به واحدهای کنترل کیفیت انتقال می یابد.
در قسمت بسته بندی نیز پس از کنترل نهایی فاکتورهای مختلف،  محصول نهائی جهت بسته بندی به قسمت مربوطه انتقال می یابد.
واحد پیشتیبانی و خدمات مشتری نیز پس از ارسال محصول و تائید تحویل توسط مشتریان گرامی میزان رضایت آنها را از درجه کیفی محصول خریداری شده ارزیابی می نمایند.